ד"ר יסמין פולדר-הד

פסיכולוגית

0524867324, yasminfulder@gmail.com

חוזה טיפולי

                                                                               

החוזה הטיפולי נועד לקבוע את כללי הטיפול ולהסדיר את הקשר הטיפולי, בקביעת גבולות ברורים לטיפול, ובהגדרה של מסגרת טיפולית קבועה, המקדמת תחושת יציבות ואת השקט להתמקד בנושאים הטיפוליים שעולים במטופל/ת ובהתקדמותו/ה.

 

טיפול הוא התקשרות לתקופת זמן מסוימת בין מטפלת למטופל/ת, עם מטרה וכללים שכל צד מתחייב להם.

כפסיכולוגית, אני מתחייבת:

• להקצות למטופל יום ושעה קבועים לפגישות טיפוליות.

• במקרה של ביטול פגישה, להודיע למטופל מראש ובמידת האפשר למצוא זמן חליפי למפגש.

• לשמור על סודיות לגבי הנאמר לי בחדר הטיפולים למעט מקרים בהם נודע לי על כוונה להזיק למטופל או לאדם אחר.

• לרתום את הידע והניסיון העומדים לרשותי במטרה לעזור למטופל/ת לקדם את מטרותיו/ה הטיפוליות.

 

המטופל/ת מתחייב/ת:

• לשלם בסוף כל פגישה או בסוף כל חודש, כפי שנקבע בינינו, את מחיר הפגישה שנקבע מראש.

• לשמור על רצף טיפולי, למעט מקרים נדירים המחייבים היעדרות.

• להודיע מראש על היעדרויות צפויות.

• פגישה שמבוטלת בתוך 24 שעות מהמועד המתוכנן, ת/ישא המטופל/ת בעלות הפגישה.

לראיה לקבלת תנאי הטיפול הנזכרים לעיל, באו על החתום

 

 

__________________                                                        ___________________

    יסמין פולדר-הד                                                                           המטופל/ת